ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องศูนย์คุณภาพ

อนุมัติ22/05/2566 เวลา 15:54:25
วันที่ใช้ห้อง 01 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายอรรคพล ภูผาจิตต์   สำหรับแผนก งานคุณภาพ
วาระการประชุม อบรม Online QMR
รายละเอียด

ห้องศูนย์คุณภาพ

อนุมัติ22/05/2566 เวลา 15:56:23
วันที่ใช้ห้อง 02 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายอรรคพล ภูผาจิตต์   สำหรับแผนก งานคุณภาพ
วาระการประชุม อบรม Online QMR
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ02/06/2566 เวลา 09:18:37
วันที่ใช้ห้อง 02 มิ.ย. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   02 มิ.ย. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายเอกลักษณ์ รัตนเมือง   สำหรับแผนก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระการประชุม ประชุมคณะบริหารโรงพยาบาลคำม่วง
รายละเอียด

ห้องศูนย์คุณภาพ

อนุมัติ02/06/2566 เวลา 10:35:18
วันที่ใช้ห้อง 06 มิ.ย. 66 เวลา 14:00   ถึงวันที่   06 มิ.ย. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายเอกลักษณ์ รัตนเมือง   สำหรับแผนก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระการประชุม ประชุมรายได้ผู้ป่วยใน
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ06/06/2566 เวลา 10:13:56
วันที่ใช้ห้อง 07 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสยุมพร บุญบุตร   สำหรับแผนก งานการเงิน และบัญชี
วาระการประชุม ประชุมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย หน่วยงานยุติธรรมจังหวัด
รายละเอียด

ห้องศูนย์คุณภาพ

อนุมัติ02/06/2566 เวลา 14:35:53
วันที่ใช้ห้อง 07 มิ.ย. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายมนตรี สว่างศรี   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ประชุมชี้แจงแผนและรูปแบบการออกประเมินสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน Green & clean Hospital Challenge รอบที่ 2
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ26/05/2566 เวลา 11:34:53
วันที่ใช้ห้อง 08 มิ.ย. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   08 มิ.ย. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ น.ส.ณัฐฐา ศิลาพจน์   สำหรับแผนก งานเภสัชกรรม
วาระการประชุม อบรมกัญชา
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ02/06/2566 เวลา 16:05:31
วันที่ใช้ห้อง 09 มิ.ย. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   09 มิ.ย. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ น.ส.ณัฐฐา ศิลาพจน์   สำหรับแผนก งานแผนและยุทธศาสตร์
วาระการประชุม ประชุมให้ความรู้ เรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ23/05/2566 เวลา 14:28:33
วันที่ใช้ห้อง 12 มิ.ย. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   12 มิ.ย. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายขจรศักดิ์ พันธ์ชัย   สำหรับแผนก PCU
วาระการประชุม ประชุม ยุว อสม.ในโรงเรียน
รายละเอียด

ห้องศูนย์คุณภาพ

อนุมัติ09/06/2566 เวลา 14:32:28
วันที่ใช้ห้อง 12 มิ.ย. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   12 มิ.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ว่าที่ร.ต.หญิงพรนภา มังลา   สำหรับแผนก งานคุณภาพ
วาระการประชุม ทำ HP
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 15 รายการ