ห้องผ่าตัด

จำนวนที่นั่ง 15 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคารผู้ป่วยนอก

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องผ่าตัด ***

ห้องศูนย์การเรียนรู้

จำนวนที่นั่ง 20 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ โรงพยาบาลคำม่วง

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องศูนย์การเรียนรู้ ***

ห้องศูนย์คุณภาพ

จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ โรงพยาบาลคำม่วง

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องศูนย์คุณภาพ ***

ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ โรงพยาบาลคำม่วง

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้ห้องประชุม ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ ***

ห้องแพรวแพรวา

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ โรงพยาบาลคำม่วง

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
30 พ.ค. 67 (08:00)
30 พ.ค. 67 (17:00)
ประชุม อสม.ทุ่งคลองอนุมัติPCU รายละเอียด